Personuppgiftspolicy

ALLMÄNT
Swedocean respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data som om den vore helig. Swedocean registrerar och behandlar medlemmars personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Swedocean är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Swedocean skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som medlem men också att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Swedocean, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Swedoceans utbud och service.
Du kan när som helst avregistrera dig från att erhålla information från Swedoean.

Hur vi använder insamlad information: Swedocean behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
1. Möjliggöra god medlemsservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information om aktiviteter;
2. För att kunna administrera medlemsprofiler;
3. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du är en aktiv medlem hos Swedocean;
4. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN
Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig Swedoceans tjänster om du inte lämnar dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom ditt medlemskap i Swedocean medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Swedocean.
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

COOKIES
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Swedocean saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Swedocean ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Swedoceans kansli. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Swedocean samarbetspartners, t.ex. leverantörer av tekniska eller administrativa tjänster.
Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

SAMTYCKE
Genom att aktivt godkänna våra villkor på Swedoceans hemsida samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

DINA RÄTTIGHETER
Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter. Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via email till eva.broden@sspa.se
Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

Swedoceans kansli c/o SSPA

Box 24001

400 22 Göteborg

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Swedocean AB, org. nr. XXX, +46 (0) 31-7729131, Swedoceans kansli c/o SSPA, Box 24001, 400 22 Göteborg, Sweden, eva.broden@sspa.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Powerd by Breakwater Publishing AB